Skip to main content

Zelená škola

Zelená škola je opäť tu!

Šk. rok 2023/2024

Po krátkej pauze sme sa opäť zapojili do programu Zelená škola. Vytvorili sme nové Kolégium, čiže aktívnych a odhodlaných žiakov a učiteľov, ktorí majú chuť pustiť sa znova do zmien. Ako postupujeme?

 

 1. Nové Kolégium

 V mesiaci september sme zostavili Kolégium, ktoré je navnadené na potrebné zmeny na našej škole. Žiaci sa do Kolégia prihlásili preto, aby zažili a skúsili niečo nové, ale aj preto, lebo im záleží na environmentálnom správaní sa ostatných na našej škole. Zoznam Kolégia nájdete nižšie.

 

 1. Environmentálny audit

 Žiaci z Kolégia si rozdelili pracovné listy na environmentálny audit k dvom témam: Voda a Potraviny. Nevedeli sme , ktorú tému si máme zvoliť, tak sme radšej preskúmali stav v obidvoch témach, aby sa nám lepšie rozhodovalo. Audit prebiehal v mesiaci október -november. Po skončení a porovnaní výsledkov, sme si zvolili tému POTRAVINY.

 

 1. Akčný plán

  Momentálne sme v procese tvorby akčného plánu. Je to plán plný aktivít na dva roky, zameraný na našu vybranú tému. V prvom kroku si určíme ciele a k tomu budeme tvoriť aktivity zamerané na zníženie daného environmentálneho problému.

 

Kolégium Zelenej školy

 1. Alexandra Bodnárová 4.B
 2. Ivana Hanuľová 4.B
 3. Viktória Koščová 4.B
 4. Gertrúda Kollerová 4.B
 5. Simona Štefková 7.C
 6. Filip Guman 7.D
 7. Maroš Demčák 7.D
 8. Patrik Kičinko 7.D
 9. Nikol Borňáková 8.B
 10. Nina Hatalovská 8.B
 11. Michaela Nitaiová 8.B
 12. Laura Hilová 8.B
 13. Bianka Maďariová 8.C
 14. Simona Poliačiková 8.C
 15. Mgr. A. Mokrišová – zástupca koordinátora
 16. p. J. Cifraničová – pani upratovačka

 Koordinátori Zelenej školy: Mgr. F. Jusková 5-9. ročník

                                               Mgr. M. Zajoncová 1-4. ročník  

 

ZELENÁ   ŠKOLA

školský rok 2018/19 a 2019/20

 

Prioritná téma: Doprava a ochrana ovzdušia

Cieľ: Zvýšiť počet žiakov chodiacich do školy pešo,alebo na bicykloch o 2% do konca školského roka 2020.

 

1. krok : Kolégium Zelenej školy

Skupinka nadšených dievčat, ktoré svojimi nápadmi a nadšením šíria myšlienku prioritnej témy po celej škole, ale aj mimo nej. Snažia sa zapojiť čo najväčšie množstvo žiakov, učiteľov, rodičov aj ostatných zamestnancov, aby sme dosiahli náš cieľ. Časť svojho voľného času venujú stretnutiam s koordinátorom Zelenej školy, diskutujú, navrhujú, menia, oslovujú aby sme sa malými krokmi posunuli bližšie k cieľu, ktorý sme si stanovili.

A tu sme MY :

Kolégium zelenej školy

       (šk.roky: 2018/2019 a 2019/2020)

 

KOLÉGIUM

         Vedenie ZŠ Komenského

Mgr. Adriana Mokrišová – koordinátor Zelenej školy

Mgr. Františka Jusková – asistent koordinátora Zelenej školy

Mgr. Marcela Danková – učiteľ -2.stupeň

Mgr. Marianna Bodnárová - učiteľ - 2.stupeň

Mgr. Marcela Košina – výtvarná výučba - 2.stupeň

Mgr. Diana Zemanová – učiteľ - 1.stupeň

Eva Harmadiová upratovačka                                                 

p. Kováčová – zástupca rodičov

 

ŽIACI :  

Natália Berešová        Lea Kováčová    

Dorotka Mikulová       Františka Raničová    

Jozefína Mrázová        Alexandra Tirpáková

Veronika Capíková      Monika Gašparíková      

 

2. krok: Environmentálny audit

Voľba prioritnej témy padla na tému : Doprava a ochrana ovzdušia. Vykonaný environmentálny audit nám ukázal čo môžeme v tejto oblasti zmeniť ako nás ako školu posunúť ďalej, hoci len o malý krôčik. Cieľ, ktorý sme stanovili na základe vypracovaných pracovných listov je : Zvýšiť počet žiakov chodiacich do školy alebo na bicykloch o 2% do konca školského roka 2020.

3.krok : EAP - Environmentálny akčný plán

K vytúženému cieľu bude smerovať 16 aktivít Environmentálneho akčného plánu školy , tzv. EAP-u. Každá naplánovaná aktivita má názov, poverenú zodpovednú osobu / osoby za jej vykonanie, ako aj indikátor / ukazovateľ úspechu - Čo ? Kde ? Ako ? Koľko ? Kedy ? Tak huráááááá do toho !!!

4.krok : Monitoring a hodnotenie

Posledný stĺpec EAP-u nesie názov Monitoring / Postupujeme správne ? Slúži na vyhodnotenie úlohy, čo nám vyšlo a o nevyšlo a prečo ? Čím boli spôsobené rozdiely a čo by sa s tým dalo urobiť. Tieto hodnotenia preberáme na stretnutiach kolégia spolu s tými , ktorí sú zodpovední za dané úlohy.

5. krok : Proenvironmentálna výučba

16 naplánovaných aktivít EAP-u sa dotknú všetkých predmetov na našej škole. Jednotlivé aktivity sa prenášajú rôznymi formami a metódami do pestrej škály predmetov a ročníkov. Všetky vzdelávacie oblasti budú pracovať na zadaných úlohách a približovať tak našu školu k cieľu, ktorý sme si stanovili.

6. krok : Informovanie a zapojenie komunity

Splnenie nášho cieľa nezávisí len od kolégia, ale od nás všetkých : žiakov 1. a 2.stupňa, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, rodičov, Vašich známych a širokej verejnosti. Mnohí z vás budú oslovení priamo žiakmi kolégia, alebo oznamom čítaným v triedach, nástenkami vo vestibule školy, školským rozhlasom.

7. krok : Ekokódex

Záväzky, ktoré sa škola snaží dodržať v našej téme, zhmotníme v tzv. Ekokódexe. Spôsob a jeho vyhotovenie je ponechané na našu fantáziu, predstavivosť, šikovnosť.

 

Netradičná hodina chémie

 

Dňa 5.12. 2019, deň pred sv. Mikulášom, sa v triede 7. B uskutočnila netradičná hodina chémie. V rámci Zelenej školy a témy, ktorú sme si zvolili, Doprava a ovzdušie, sme mali hodinu zameranú na znečistenie ovzdušia. Na hodinu chémie k siedmakom prišli dve žiačky ôsmeho ročníka, aby mladším kamarátom prezradili niečo viac o tejto dôležitej oblasti, ktorá sa týka nás všetkých. Dievčatá si pripravili prezentáciu o zložení vzduchu, jeho znečistení, dôsledkoch tohto znečistenia a jeho predchádzaniu. Toto rovesnícke vzdelávanie obohatilo nielen siedmakov, ale aj ôsmačky, ktoré si to museli dopredu pripraviť. Aj takouto formou sa žiaci dozvedeli nové poznatky a hodinu vnímali pozitívne, keďže im informácie podali starší žiaci. Verím, že nielen nové informácie žiaci zužitkujú, ale že sa aj aktívne budú podieľať na ochrane ovzdušia vlastnými skutkami.

 

Mgr. Jusková

 

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.

Zapojené školy v programe Zelená škola si na základe výsledkov environmentálneho auditu vyberú pre aktuálne certifikačné obdobie najmenej jednu z výberových tém ako prioritnú. Podľa jej obsahového zamerania škola pripraví Environmentálny akčný plán školy, obsahujúci konkrétne úlohy a aktivity na dané certifikačné obdobie (odporúča sa 2 školské roky).

Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém:

 • voda,
 • odpad,
 • energia,
 • doprava a ovzdušie,
 • zelené obstarávanie a úradovanie,
 • zeleň a ochrana prírody.

 

Aktivity uskutočnené v šk. roku 2017/2018 nájdete TU.

Sme Zelená škola!

Týmto označením sa môže naša škola pýšiť už od školského roku 2014/2015, keď sme sa zapojili do programu Zelená škola. Odvtedy sme úspešne zvládli 3 certifikačné obdobia a urobili krok vpred v týchto témach:

 • Školské roky: 2014/2015 - 2015/2016 - téma: ODPAD
 • Školské roky: 2016/2017 - 017/2018 - téma: ZELEŇ A OCHRANA -RÍRODY
 • Školské roky: 2017/2018 - 2018/2019 – téma: ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE

V tomto školskom roku vstupujeme do 4. certifikačného obdobia, v ktorom nás čaká 7 krokov programu:

 1. krok - Kolégium Zelenej školy – skupina motivovaných ľudí zo školy a jej okolia ( žiakov, rodičov, učiteľov, ... ), ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti.
 2. krokEnvironmentálny audit – cieľom je zistiť prehľad o vplyvoch prevádzky školy na životné prostredie. Ide o akýsi prehľad o tom, ako na tom sme a čo môžeme zmeniť. Audit v tomto školskom roku prebehne v 4 tématických oblastiach: Voda, Energia, Doprava a ovzdušie, Potraviny.
 3. krokEnvironmentálny akčný plán ( EAP ) – ide o premyslený súbor aktivít, ktorý vedie k dosiahnutiu konkrétneho cieľa.
 4. krokMonitoring a hodnotenie – ide o hodnotenie a monitoring plnenia akčného plánu. Má stručne popisovať okolnosti splnenia, resp. nesplnenia danej aktivity.
 5. krokProenvironmentálna výučba – cieľom je zapojenie všetkých žiakov, ale aj zamestnancov školy do praktickej environmentálnej výchovy a do praktických aktivít programu Zelená škola.
 6. krokInformovanie a zapojenie komunity – predstavuje tzv. prierezový krok v programe Zelená škola. Prestupuje celým procesom zavádzania programu a škole pridáva hodnotu pozitívneho príkladu pre svoje okolie.
 7. krok Ekokódex – je umelecké znázornenie hodnôt našej školy. Vyjadruje záväzky. Ktoré sa žiaci a komunita snažia dodržiavať v danej téme certifikačného obdobia.