Skip to main content

Školský folklórny súbor

Školský folklórny súbor, ktorý pôsobí na našej škole od septembra 2020, má za cieľ vzbudzovať a podporovať u žiakov lásku k folklóru a ľudovým tradíciám Slovenska.

Ponúka možnosť rozvíjať svoj talent v tanečnej či speváckej zložke žiakom už od prvého ročník. Vo svojom repertoári (1. stupeň ZŠ) spracúva detské hry, riekanky, piesne a tance predovšetkým z nášho folklórneho regiónu Zemplín. Starší žiaci (2. stupeň ZŠ), počas pravidelných skúšok v rámci školského roka, nacvičujú tanečné choreografie a pásma typických ľudových tancov akými sú: karička, polka, čardáš, chorovody a pod. ŠFS sa aktívne zapája do mnohých akcií organizovaných školou, CVČ či mestom Trebišov.

 

Nové kroje

Počas pandémie Covid 19 sme sa nemohli stretávať na skúškach spevu a tanca tak, ako sme chceli. V tom čase sme nezaháľali, ale dali sme šikovnej krajčírke ušiť nové kroje pre chlapcov a dievčatá. Žiaci 8.A triedy sa v nich odfotili na školskom dvore.

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

2. apríl 2022

 

Tento rok sa Deň otvorených dverí na našej škole konal 2. apríla. Učitelia si pre budúcich prvákov pripravili bohatý program a  prezentáciu našej školy.

Predškoláci, okrem iného, mohli vidieť mladších žiakov zo školského folklórneho súboru, ktorí predviedli ľudové pásmo hier, riekaniek, spevov a tancov po názvom „A za našu stodolečku...“

 

Školský folklórny súbor

 

Množstvo, rôznorodosť, pestrosť a krása slovenských ľudových tancov, spevov a hudby, ktoré sa dodnes zachovali, sú odrazom života nášho ľudu, jeho mentality, citov, potrieb, túžob, názorov, skúseností, fantázie, umeleckého vkusu a tvorivých schopností.

Je dôležité, aby sa na bohatstvo našej minulosti nezabúdalo a aby aj generácia dnešných mladých ľudí mala možnosť intenzívne sa zapojiť do odovzdávania folklórnych tradícií a umenia.

Činnosť súboru je zameraná na nácvik ľudových tancov, spevov, folklórnych pásiem a ich následnú prezentáciu na školských i mimoškolských podujatiach.

 

Ciele:

 • Zoznámiť sa so základnými tanečnými motívmi, s pôvodnou formou jednotlivých tancov, prípadne s ich štylizáciou v choreografii, s piesňami v nárečí, s ľudovou hudbou, zvykmi a charakteristickými krojmi.
 • Rozširovať a zdokonaľovať tanečnú techniku a vyspelosť žiakov, podchytiť a formovať talenty.
 • Zapájať žiakov do talentových súťaží, školských akcií a iných umeleckých programov.
 • Rozvíjať estetické cítenie, lásku k folklóru.
 • Viesť žiakov k rozoznávaniu jednotlivých tanečných oblastí
  • Spišská oblasť
  • Šarišská oblasť
  • Zemplínska oblasť
  • Gemerská oblasť
 • Poznávaním folklórnych tradícií ovplyvňovať a podporovať vlastenecké cítenie, pocit príslušnosti k slovenskému národu a národnostiam Slovenska.
 • V pohybových činnostiach a cvičeniach získavať návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky.
 • V priestore získavať estetický pohyb a hudobno-pohybové cítenie, priestorovú orientáciu vedieť odlíšiť pohyb na ľudovú hudbu a hudbu umelú.
 • Správne intonovať a nadobudnúť prirodzený spevácky prejav pri interpretácii ľudových piesní.

 Obsah

 • Pohybová príprava

(cvičenia v základných polohách na mieste a v pohybe cviky obratnosti, rozcvička)

 • Pohyb v priestore

(elementárne tanečné kroky v rozmanitých priestorových formáciách)

 • Pohybové hry so spevom

(poznanie ľudových piesní)

 • Rytmické cvičenia

(precvičovanie v riekankách, vyčítankách, podupoch, potleskoch)

 • Nácvik tanečných motívov, choreografií a tanečných pásiem

 

 

 Deň Zeme

28. mája 2022 organizovalo mesto Trebišov Deň Zeme. Pri tejto príležitosti vystúpili v rámci kultúrneho programu aj žiačky zo školského folklórneho súboru. Zatancovali chorovody a karičku v tanečnom pásme pod názvom „ Podzme mi dzivčata...“.

 

 

Slávik Slovenska

Spevácka súťaž Slávik Slovenska, najstaršie spevácke podujatie v ére samostatného Slovenska. Interpretácia ľudových piesní, na ktorú je súťaž zameraná, umocňuje u mladých spevákov lásku k folklóru.  Napomáha tým šíreniu krásy a pestrosti slovenskej ľudovej kultúry pre ďalšie  generácie.

Naša škola sa aktívne a pravidelne zapája do tejto súťaže. Organizuje školské kolá a následne posiela víťazov na okresné a vyššie stupne. V školskom roku 2021/2022 sa v každej z troch kategórií v okresnom kole umiestnili aj žiaci našej školy, kde obsadili jedno prvé a dve druhé miesta.  23. mája bola naša žiačka Nelka Poľacká aj medzi súťažiacimi na krajskom kole v Košiciach.

 

Otvorenie zrekonštruovanej športovej haly mesta Trebišov

Otvorenie zrekonštruovanej športovej haly mesta Trebišov, dňa 11. júna 2022, sprevádzal aj krátky kultúrny program, v ktorom zatancovali aj naše žiačky zo školského folklórneho súboru. Temperamentným ľudovým tancom- karičkou- vyčarili úsmev na tvárach všetkých divákov a zožali veľký potlesk.