Skip to main content

Projekty školy

Za učením moderne

 • Názov projektu: Za učením moderne
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú
 • Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO
 • Trvanie projektu: 19 mesiacov

O projekte

Identifikačné údaje školy
 • IČO: 35541075
 • DIČ: 2021663182
 • Banka: Slovenská sporiteľna, a.s., pobočka Trebišov
 • Číslo účtu: 0551893474/0900, 0553309040/0900
 • Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Ujhelyi (projektový manažér)
 • Telefón: 056/668 51 11
 • Mobil: 0911 667 766
 • Fax: 056/672 73 87

 

 

 

 

 


 

 

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na Základnej škole, Komenského 1962/8, Trebišov

 • Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na Základnej škole, Komenského 1962/8, Trebišov
 • Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov, 075 01
 • Kód projektu: 312011H920
 • Miesto realizácie projektu: Košický kraj, Trebišov
 • Výška poskytnutého NFP: 78 831,00 Eur

 

Opis projektu:

Škola za pomoci asistenta učiteľa a špeciálneho pedagóga zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávací procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce.

Prostredníctvom realizácie projektu škola upevní inklúziu a to aj prostredníctvom zvyšovania miery zapojenia každého individuálneho žiaka do vzdelávacieho procesu prostredníctvom individuálneho prístupu asistenta učiteľa a špeciálneho pedagóga. Projektom sa zabezpečí individuálny prístup vyučujúceho k žiakom s rôznym stupňom osvojených zručností a návykov, tvorivá myšlienková spoluúčasť a spolupráca všetkých žiakov. Asistent učiteľa a špeciálny pedagóg zabezpečia rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Obidvaja budú pre žiakov oporou a prostredníctvom ich odbornej práce sa v mnohých prípadoch zlepšia študijné výsledky žiakov, zlepší sa spolupráca školy s rodinou a v mnohých prípadoch aj školská dochádzka. Žiaci, budú komunikatívnejší, uvoľnenejší, na vyučovaní sa budú aktívne zapájať do vyučovacieho procesu a budú rozumieť učivu.

Výstupom ich pôsobenia v školskom vzdelávaní je búranie bariér v škole a zabezpečenie rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Po ukončení projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným dôrazom na sociálne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu a efektívnych vzdelávacích služieb.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov na základnej škole na ulici Komenského v Trebišove.

Špecifické ciele projektu:

1. Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie zdravotne znevýhodnených žiakov s asistenciou asistenta učiteľa.

2. Vytvoriť podmienky súvisiace so zavádzaním prvkov inkluzívneho vzdelávania a prispieť k vyrovnávaniu zdravotne znevýhodnených žiakov.

 

Projekt bude realizovaný od 12/2017 do 11/2020, t.j. v rozsahu 36 mesiacov.

Dopad projektu na proces vzdelávania:

• skvalitnenie vzdelávania žiakov navštevujúcich ZŠ,

• zatraktívnenie vzdelávania a individuálny prístup,

• podpora kreatívneho myslenia u žiakov školy,

• možnosť tvorby nových (atraktívnych) aktivít pre krúžkové činnosti,

• zvýšenie kvality výsledkov hodnotenia žiakov,

• zvýšenie zaškolenosti žiakov.

Očakávaným výsledkom je zvýšené uplatnenie modelu inkluzívneho vzdelávania v školách, zlepšenie prospechu žiakov so ŠVVP a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi bez špeciálnych výchovných vzdelávacích potrieb, zmena prístupu detí k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe. Všetky uvedené atribúty bude zabezpečovať do istej miery aj individuálny prístup asistenta pedagóga a špeciálneho pedagóga, čím prispejú k vytváraniu vhodných podmienok pre vzdelávanie založené na rovnakom prístupe ku vzdelaniu.

Konečný prínos projektu je možné vidieť v tom, že ak sa zdravotne znevýhodnených žiakom zlepšia edukačné výsledky už na prvom stupni, tak s adaptáciou na zvýšené nároky druhého stupňa už budú lepšie pripravení, majú vyššiu šancu dokončiť ZŠ, pokračovať v štúdiu na strednej škole, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční, a produktívni členovia spoločnosti.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje".


 

Zelená škola

 

 

 

 

 

 


Národný projekt - Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II


Spolu múdrejší 3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo výzvu na rozvojový projekt „Spolu múdrejší 3“, ktorý je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Do tohto projektu sa zapojili aj učiteľky z našej školy. Mgr. A. Bumberová, Mgr. B. Mináriková, Mgr. M. Koščáková, Mgr. M. Mirdalová, Mgr. L. Semanová, Mgr. L. Vargaeštoková a Mgr. G. Vargová  začali v popoludňajších hodinách doučovať niektorých žiakov svojich tried, aby im pomohli dopracovať sa k lepším vzdelávacím výsledkom.

         


 Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na „Kompenzáciu poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“. „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“ je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom výzvy je kompenzácia poplatku za školský klub detí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD. Zapojením sa do tejto výzvy, sme umožnili niektorým rodičom, ktorí sú v hmotnej núdzi, nahlásiť svoje deti do ŠKD. Tento projekt trvá od januára do júna šk. roka 2021/2022.