Skip to main content

Špeciálna pedagogička

Mgr. Lucia Vargaeštoková

Špeciálna pedagogička realizuje na škole základné metódy špeciálnej pedagogiky pre deti so špecifickými poruchami učenia. Reedukáciou, rehabilitáciou, kompenzáciou a integráciou využívajú plný potenciál detí, ktoré sú úplne zapojené v školskej komunite a úspešne prechádzajú do dospelosti. V spolupráci s učiteľmi školy s dôrazom na vekovú kategóriu dieťaťa vytvárajú také podmienky, aby bola úspešnosť detí so špecifickými poruchami učenia čo najvyššia.

Návštevné hodiny:

 • Špeciálna pedagogička pracuje na škole 5 dni v týždni PO - PIA v čase od 7:30 - 15:30.
 • Návštevné hodiny pre žiakov: PO - PIA - 08:00 - 12:35
 • Návštevné hodiny pre rodičov: PO- PIA - 13:30 - 15:30
 • č. dverí: 50
 • Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • Zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Individuálna práca so žiakmi – poskytovanie intervencii
 • Konzultácia a spolupráca s rodičmi
 • Spolupráca a komunikácia s učiteľmi – vzájomná pomoc
 • Budovanie špeciálnopedagogickej knižnice, zhromažďovanie metodických materiálov a tvorba pomôcok pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia, nástenky a pod.)
 • V prípade potreby zabezpečenie pomôcok deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
 • Účasť na zápise nových prvákov
 • Spolupráca s odbornými poradenskými zariadeniami /CPPPaP, CŠPP/
 • Účasť na kontinuálnom vzdelávaní odborných zamestnancov, odborných stretnutiach školských špeciálnych pedagógov

Práca so žiakmi

Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne, na hodine je vždy jeden žiak, pri písaní diktátu alebo testu, môžu byť aj viacerí žiaci z rovnakého ročníka. Individuálna špeciálnopedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky.

Reedukačné hodiny každého žiaka vychádzajú z výsledkov predchádzajúcej psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod. Individuálnu hodinu je tiež možné využiť na objasnenie obsahu edukácie, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť. Medzi pomôcky využívané na individuálnych hodinách patrí odborná literatúra, pracovné listy, cvičenia upravené podľa potreby dieťaťa, didaktické hry, puzzle, skladačky, čitateľské tabuľky, tabuľa a rôzne iné pomôcky.

Školský špeciálny pedagóg tiež pracuje s deťmi na základe aktuálnej potreby – hlavne písanie testov a diktátov po predchádzajúcej príprave.

Komunikácia s rodičmi

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby, iniciovať ho môžu obe strany. Témou stretnutia rodiča so špeciálnym pedagógom býva informovanie rodiča o aktuálnych problémoch a pokrokoch, výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa pri prekonávaní jeho špecifických potrieb. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení školských povinností a dôslednosť pri vypracovávaní úloh a pracovných listov zadaných špeciálnych pedagógom ako súčasť reedukácie a práce s problémovou oblasťou.

Komunikácia s učiteľmi

Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Podieľa sa na príprave individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre začlenené dieťa. Počas školského roka informuje vyučujúcich o zmenách a o aktuálnom stave u jednotlivých detí. Školský špeciálny pedagóg pomáha učiteľovi modifikovať a následne hodnotiť testové úlohy a diktáty.

  

PLÁN PRÁCE ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

ROZVRH HODÍN ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

 

 

Mgr. Lenka Paľová 

 

V školskom roku 2023/24 sa školský podporný tím rozšíril nielen o nových pedagogických asistentov, ale aj o novú školskú špeciálnu pedagogičku, ktorá sa venuje špeciálnopedagogickej činnosti vrátane výchovno-vzdelávacej činnosti na ZŠ.

Oblasti špeciálnopedagogickej činnosti na ZŠ

Práca so žiakmi

 •  Špeciálny pedagóg vedenie výchovno-vzdelávací proces v rámci svojej priamej edukačnej činnosti, poskytuje individuálny prístup a rozvíja žiaka v jeho kognitívnych, afektívnych a psychomotorických stránkach. Napomáha pri riešení zložitých situácií, vytváraní pomôcok, tvorbe IVVP.

Spolupráca s pedagogickými zamestnancami

 • Špeciálny pedagóg úzko spolupracuje so všetkými pedagogickými zamestnancami školy, predovšetkým s členmi podporného tímu ako je školská psychologička, výchovný poradca a pedagogickí asistenti. Pri práci a vytváraní vhodných podmienok pre žiakov spolupracuje taktiež aj s triednymi učiteľmi a ostatnými učiteľmi školy.  

 

Spolupráca s rodičmi

 • Školský špeciálny pedagóg spolupracuje s rodičmi v rámci potrieb žiaka a jeho rozvoji vo všetkých smeroch v domácej príprave. Poskytuje konzultácie po dohode s rodičom.

Priestory

 • Edukácia žiaka ako aj konzultácie a rozhovory prebiehajú v samostatnej učebni, prípade v kabinete školského špeciálneho pedagóga.

Spolupráca s inštitúciami

 • Pri poskytovaní špeciálnopedagogického servisu školský špeciálny pedagóg spolupracuje s poradenskými inštitúciami, najmä s CPP.

Kontakt: lenka.palova @zskomtv.sk

Konzultácie: na základe dohody prostredníctvom mailu